SHAL LOU SHALOM YEROUSHALA¤M
SHAL LOU SHALOM YEROUSHALA¤M

+ SHALOU SHALOM YEROUSHALAIM

SHALOM, SHALOM 6 fois

SHAL LOU SHALOM YEROUSHALA¤M